Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp- Luật Toàn Quốc

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, sỏ bảo hiểm thất nghiệp, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm trợ cấp một lần.................

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Toàn Quốc cung cấp Mẫu số 03 – đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thục hiện điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

                    Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………

Tên tôi là:.…………..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam , Nữ 

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………

Số sổ BHXH: ……………………………….………………………………

Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)……………….……

Dân tộc:………………………. Tôn giáo:……………..……………………

Số tài khoản (ATM nếu có)…….….… tại ngân hàng:………………………

Trình độ đào tạo:………………………………………………………….

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………

Nơi thường trú (1):………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..……………………………..………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)……………………………………………………………………………

tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………

……………………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):……………………………….…………………………….…………….

Kèm theo Đề nghị này là (3)……………………………………………………………….. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .………, ngày ……. tháng ….. năm ……..

                Người đề nghị

               (Ký, ghi rõ họ tên)

>>>>>>>>>>>>>Tải đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Tại đây

Tham khảo thêm bài viết: 

  Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật  24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.