Văn bản luật doanh nghiệp

Thông tư 02/2017 TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thông tư 02/2017 TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2017/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI        Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

CÔNG VĂN 4211/BKHĐT-ĐKKD HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4211/BKHĐT-ĐKKD V/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực

Xem tiếp »

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số

Xem tiếp »

Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học

Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học

 MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH DÙNG CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC Kiến thức của bạn:      Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Quyết định 05/2013/QĐ-TTG  Nội dung tư vấn      Một trong những điều kiện để thành lập công ty du học nước ngoài là người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn

Xem tiếp »

Tải Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2017

Tải Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2017

TẢI LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT NĂM 2017 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm

Xem tiếp »

Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 01/2017/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CẤP XÃ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ trường mầm non

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ trường mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng

Xem tiếp »

Nghị định 39/2007/NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Nghị định 39/2007/NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP THƯỜNG XUYÊN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Th­ương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét

Xem tiếp »

Nghị định 07/2016/NĐ-CP Quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Nghị định 07/2016/NĐ-CP Quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 07/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thương mại ngày

Xem tiếp »

Tải Luật kế toán 2015

Tải Luật kế toán 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 88/2015/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015   LUẬT KẾ TOÁN      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;      Quốc hội ban hành Luật kế toán. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh      Luật này quy định về

Xem tiếp »
Trang 1 của 212