Văn bản luật doanh nghiệp

Tải Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi thông tư 39/2014/TT-BTC

Tải Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi thông tư 39/2014/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 37/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI

Xem tiếp »

Thông tư 16/2011/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thông tư 16/2011/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam

THÔNG TƯ 16/2011/TT-NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/2011/TT-NHNN Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6

Xem tiếp »

Tải luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010

Tải luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Luật số: 46/2010/QH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc

Xem tiếp »

Tải nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Tải nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

NGHỊ ĐỊNH 50/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ

Xem tiếp »

Tải nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Tải nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm

NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6

Xem tiếp »

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

NGHỊ ĐỊNH 105/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH RƯỢU Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày

Xem tiếp »

Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật trọng tài thương mại

Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật trọng tài thương mại

NGHỊ ĐỊNH 63/2011/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật

Xem tiếp »

Tải luật phòng chống tác hại của thuốc lá 2012

Tải luật phòng chống tác hại của thuốc lá 2012

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 2012 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 09/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012   LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị

Xem tiếp »

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT

Xem tiếp »

Tải nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 79/2012/N

Tải nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 79/2012/N

NGHỊ ĐỊNH 15/2016/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 15/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2012/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG; THI NGƯỜI

Xem tiếp »
Trang 1 của 712345...Cuối »