Văn bản luật doanh nghiệp

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2014 NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO      Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;      Để thi

Xem tiếp »

Mẫu báo cáo hoạt động văn phòng đại diện

Mẫu báo cáo hoạt động văn phòng đại diện

 MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kiến thức của bạn:      Mẫu báo cáo hoạt động văn phòng đại diện Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Luật thương mại 2005 Nghị định 07/2016/NĐ-CP Thông tư 11/2016/TT-BCT  Nội dung tư vấn: Báo cáo hoạt động văn phòng đại diện Mẫu BC-1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Luật doanh nghiệp 2018

Luật doanh nghiệp 2018

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014  LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Tải mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương   TÊN DOANH NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:       /...                                ........., ngày...... tháng....... năm

Xem tiếp »

Thông tư 02/2017 TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thông tư 02/2017 TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2017/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI        Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

CÔNG VĂN 4211/BKHĐT-ĐKKD HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4211/BKHĐT-ĐKKD V/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực

Xem tiếp »

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số

Xem tiếp »

Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học

Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học

 MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH DÙNG CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC Kiến thức của bạn:      Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Quyết định 05/2013/QĐ-TTG  Nội dung tư vấn      Một trong những điều kiện để thành lập công ty du học nước ngoài là người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn

Xem tiếp »

Tải Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2017

Tải Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2017

TẢI LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT NĂM 2017 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm

Xem tiếp »

Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 01/2017/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CẤP XÃ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày

Xem tiếp »
Trang 1 của 3123