Văn bản luật doanh nghiệp

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2020 mới nhất

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2020 mới nhất

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất      Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lần đầu tiên, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được ban hành vào năm 2017 và có hiệu lực từ năm 2018, hiện tại chưa có văn bản nào thay thế luật này. Đây là tín

Xem tiếp »

Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi quy định về kinh doanh xổ số

Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi quy định về kinh doanh xổ số

Nghị định 78/2012/NĐ-CP      Nghị định này Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012. CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 78/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm

Xem tiếp »

Nghị định 30/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xổ số

Nghị định 30/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xổ số

Nghị định 30/2007/NĐ-CP      Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh xổ số của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có hiệu lực từ sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Xem tiếp »

Thông tư 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn nhận và chi trả ngoại tệ

Thông tư 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn nhận và chi trả ngoại tệ

Thông tư 34/2015/TT-NHNN      Thông tư này quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, bao gồm hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức kinh tế. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2016. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin doanh nghiệp

Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin doanh nghiệp

Nghị định 81/2015/NĐ-CP      Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Có  hiệu lực từ ngày 05 tháng 11 năm 2015.. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ

Xem tiếp »

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg      Quyết định này quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2015. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT về biểu mẫu đăng ký DN xã hội

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT về biểu mẫu đăng ký DN xã hội

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT      Thông tư này quy định chi Tiết về các biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 96/2015/NĐ-CP). Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào DN

Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào DN

Nghị định 87/2015/NĐ-CP      Nghị định này quy định về: Giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp nhà nước;Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước; Công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước... CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Xem tiếp »

Nghị định 89/2016/NÐ-CP quy định điều kiện kinh doanh ngoại tệ

Nghị định 89/2016/NÐ-CP quy định điều kiện kinh doanh ngoại tệ

Nghị định 89/2016/NÐ-CP      Nghị định này quy định về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ; điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ...Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Thông tư 58/2019/TT-BTC về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN

Thông tư 58/2019/TT-BTC về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN

Thông tư 58/2019/TT-BTC      Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (sau đây viết tắt là KBNN) mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là NHNN) và các ngân hàng thương mại. Chính thức có hiệu lực từ 01/11/2019 BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »