Kiến thức luật đầu tư

Tổ chức, triển khai kế hoạch đầu tư công

Tổ chức, triển khai kế hoạch đầu tư công

Tổ chức, triển khai kế hoạch đầu tư công Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công và triển khai kế hoạch đầu tư công. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 77/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công Căn cứ nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm,

Xem tiếp »

Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia

Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia

Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia  Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư công 2014 Nội dung tư vấn: 1. Lĩnh vực đầu tư công Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính

Xem tiếp »

Nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công

Nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công

Nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về nguyên tắc quản lý đầu tư công và nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư công 2014 Nội dung tư vấn: 1. Nguyên tắc quản lý đầu tư công Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Phù hợp với

Xem tiếp »

Trách nhiệm giám sát và nội dung giám sát của cơ quan nhà nước về đầu tư công

Trách nhiệm giám sát và nội dung giám sát của cơ quan nhà nước về đầu tư công

Trách nhiệm giám sát và nội dung giám sát của cơ quan nhà nước về đầu tư công Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về Trách nhiệm giám sát và nội dung giám sát của cơ quan nhà nước về đầu tư công Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư công 2014 Nghị định 84/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Trách nhiệm giám sát chương trình đầu tư công Cơ quan được giao lập Báo

Xem tiếp »

Quy định về Đánh giá chương trình đầu tư công

Quy định về Đánh giá chương trình đầu tư công

Quy định về Đánh giá chương trình đầu tư công Kiến thức của bạn:      Đánh giá chương trình đầu tư công theo quy định của pháp luật Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư công Nghị định 84/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Các giai đoạn đánh giá đầu tư công Chương trình đầu tư công phải thực hiện đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn, đánh giá kết thúc, đánh

Xem tiếp »

Quy định về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Quy định về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Quy định về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư Kiến thức của bạn:      Bảo đảm thực hiện dự án đầu thư theo quy định của pháp luật Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường

Xem tiếp »

Quy định chung về hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Quy định chung về hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Quy định chung về hoạt động đầu tư ra nước ngoài Kiến thức của bạn:      Hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp Luật về Đầu tư Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn: Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở

Xem tiếp »

Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài Kiến thức của bạn:      Quy định về triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn: 1. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài Giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua

Xem tiếp »

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Quy định của pháp luật về báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Quy định của pháp luật về báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài Kiến thức của bạn:      Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn: 1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan đăng ký đầu tư ra nước ngoài; Nhà đầu tư thực hiện

Xem tiếp »
Trang 1 của 912345...Cuối »