Văn bản luật công chứng

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Kiến thức của bạn:     Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đấtCâu trả lời của Luật sư:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------***--------HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC(V/v Mua bán......)Hôm nay, ngày …tháng … năm 20….  tại........................................................., chúng tôi gồm có:I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):Công ty............................... mà đại diện

Xem tiếp »

Luật Công chứng 2014

Luật Công chứng 2014

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 53/2014/QH13Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 LUẬTCông chứng Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Công chứng.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công

Xem tiếp »