Văn bản luật công chứng

Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/TT-BTP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐINH SỐ 23/2015/NĐ-CP NGÀY 16

Xem tiếp »

Tải nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật công chứng

Tải nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật công chứng

CHÍNH PHỦ -------              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    --------------- Số: 29/2015/NĐ-CP                                  Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;    

Xem tiếp »

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Kiến thức của bạn:     Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đấtCâu trả lời của Luật sư:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------***--------HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC(V/v Mua bán......)Hôm nay, ngày …tháng … năm 20….  tại........................................................., chúng tôi gồm có:I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):Công ty............................... mà đại diện

Xem tiếp »

Luật Công chứng 2014

Luật Công chứng 2014

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 53/2014/QH13Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 LUẬTCông chứng Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Công chứng.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công

Xem tiếp »