Thương mại

Tải Luật tiếp cận thông tin 2016 có hiệu lực 1/7/2018

Tải Luật tiếp cận thông tin 2016 có hiệu lực 1/7/2018

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 104/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;      Quốc hội ban hành Luật tiếp cận thông tin.      Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG      Điều 1. Phạm vi điều

Xem tiếp »

Chi phí trong đấu thầu được quy định như thế nào theo Luật đấu thầu 2014

Chi phí trong đấu thầu được quy định như thế nào theo Luật đấu thầu 2014

CHI PHÍ TRONG ĐẤU THẦU Kiến thức của bạn: Chi phí trong đấu thầu được quy định như thế nào theo Luật đấu thầu 2014 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu thầu 2014; Nội dung kiến thức:      Căn cứ quy định tại Điều 13 Luật đấu thầu 2014, chi phí trong đấu thầu bao gồm chi phí trong lựa chọn nhà thầu, chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư và chi phí trong đấu thầu qua mạng, cụ

Xem tiếp »

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH HỒ SƠ MỜI THẦU Kiến thức của bạn: Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu thầu 2014; Nội dung kiến thức:      Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được quy định tại Điều 7 Luật đấu thầu 2014, cụ thể như sau: 1. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của

Xem tiếp »

Quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật đầu tư 2014

Quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật đầu tư 2014

LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kiến thức của bạn: Quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật đầu tư 2014 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu thầu 2014; Nội dung kiến thức: 1. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Điều 33 Luật đấu thầu 2014 quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn

Xem tiếp »

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và quy trình lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và quy trình lựa chọn nhà đầu tư

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kiến thức của bạn: Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và quy trình lựa chọn nhà đầu tư Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu thầu 2014; Nội dung kiến thức: 1. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư      Điều 55 Luật đầu tư 2014 quy định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư như sau: 1.1 Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Quyết định phê duyệt dự án; Điều ước quốc

Xem tiếp »

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được quy định như thế nào?

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được quy định như thế nào?

NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Kiến thức của bạn: Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu thầu 2014; Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Nội dung kiến thức:      Điều 23 Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu

Xem tiếp »

Mẫu bản cam kết khi kí Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Mẫu bản cam kết khi kí Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Mẫu bản cam kết khi kí Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp số 13 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------   BẢN CAM KẾT                      Kính gửi: Công ty ............................…...............…………………………….. Tên tôi

Xem tiếp »

Quy định về trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Quy định về trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP Kiến thức của bạn: Quy định về trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (có hiệu lực từ 02/5/2018) Nội dung kiến thức:      Điều 45 Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng

Xem tiếp »

Quy định về việc trả lại, mua lại hàng hóa khi hoạt động bán hàng đa cấp

Quy định về việc trả lại, mua lại hàng hóa khi hoạt động bán hàng đa cấp

TRẢ LẠI, MUA LẠI HÀNG HÓA Kiến thức của bạn: Quy định về việc trả lại, mua lại hàng hóa khi hoạt động bán hàng đa cấp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (có hiệu lực từ 02/5/2018) Nội dung kiến thức về việc trả lại, mua lại hàng hóa:      Điều 47 Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định việc trả lại, mua lại hàng hóa khi hoạt động

Xem tiếp »

Trình tự, thủ tục cấp xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp

Trình tự, thủ tục cấp xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp

XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP Kiến thức của bạn: Trình tự, thủ tục cấp xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (có hiệu lực từ 02/5/2018) Nội dung kiến thức: 1. Xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp Điều 38 Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định việc xác nhận kiến thức pháp luật về bán

Xem tiếp »
Trang 1 của 1312345...10...Cuối »