Đấu giá

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định như thế nào?

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định như thế nào?

TIỀN ĐẶT TRƯỚC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ Kiến thức của bạn: Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Nội dung kiến thức:      Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá và xử lý tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định tại Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể: 1. Tiền đặt trước khi tham gia đấu

Xem tiếp »

Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật

Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật

ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN Kiến thức của bạn: Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. Nội dung kiến thức: 1. Khái niệm đấu giá trực tuyến      Đấu giá trực tuyến là một trong những hình

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản và hậu quả pháp lý

Quy định của pháp luật về các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản và hậu quả pháp lý

HỦY KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản và hậu quả pháp lý Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016 Nội dung kiến thức về các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản: 1. Các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản      Được quy định tại Điều 72 Luật đấu giá tài sản

Xem tiếp »

Quy định về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản

Quy định về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Kiến thức của bạn:      Quy định về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016 Nội dung kiến thức về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản: 1. Quy chế cuộc đấu giá Được quy định tại Điều 34 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể: Tổ chức đấu

Xem tiếp »

Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được quy định như thế nào?

Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được quy định như thế nào?

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Kiến thức của bạn:      Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016 Nội dung kiến thức: 1. Quy định chung về hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản Được quy định tại Khoản 1, 2, 3,4  và 5 Điều 33 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể như sau: 1.1 Chủ thể tham gia ký hợp đồng dịch vụ

Xem tiếp »

Đăng ký tham gia đấu giá được quy định như thế nào?

Đăng ký tham gia đấu giá được quy định như thế nào?

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ Kiến thức của bạn:      Đăng ký tham gia đấu giá được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Nội dung kiến thức về vấn đề đăng ký tham gia đấu giá Tại Điều 37 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định việc đăng ký tham gia đấu giá tài sản như sau: 1. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá Được quy định như sau: Cá

Xem tiếp »

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản theo quy định pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản theo quy định pháp luật

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ Kiến thức của bạn: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Nội dung kiến thức về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản được quy định tại Điều 24 Luật đấu giá tài sản 2016 1. Quyền của tổ chức đấu giá

Xem tiếp »

Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016

Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẤU GIÁ VIÊN Kiến thức của bạn: Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Nội dung kiến thức về quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên: Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên được quy định tại Điều 19 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể: 1. Quyền của đấu giá viên Khoản 1

Xem tiếp »