Các loại chi phí phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các loại chi phí phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính khác...

CHI PHÍ PHẢI NỘP KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kiến thức cho bạn:

Các loại chi phí phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về các loại chi phí phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

    Khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người sử dụng đất phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Các loại chi phí phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm: tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính.

1. Tiền sử dụng đất

    Khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất”.

1.1. Căn cứ để tính tiền sử dụng đất

    Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, căn cứ để tính tiền sử dụng đất bao gồm:

 • Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất;
 • Mục đích sử dụng đất;
 • Giá đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định, hoặc giá đất cụ thể được quy định tại các trường hợp cụ thể theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

1.2. Quy định về nộp tiền sử dụng đất

     Thời hạn ra thông báo, thời hạn nộp tiền sử dụng đất được quy định tại Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

Thời hạn ra thông báo nộp tiền sử dụng đất:

 • Dựa vào các căn cứ để tính tiền sử dụng đất mà các cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho người sử dụng đất

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất:

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.
 • Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.
 • Trong trường hợp đã quá thời hạn quy định mà người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.
chi phí phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận

Chi phí phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận

2. Lệ phí trước bạ

    Lệ phí trước bạ là khoản tiền mà người có tài sản phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

    Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP:

    “Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

 1. Nhà, đất…

    Như vậy, nhà và đất là đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Do đó, khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí trước bạ:

     Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì mức thu lệ phí trước bạ là 0.5% giá tính lệ phí trước bạ.

     Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất được xác định như sau:

 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Riêng:

 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

3. Các loại phí địa chính khác

     Ngoài tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, người sử dụng đất còn phải nộp các loại phí địa chính khác, bao gồm: phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính,…

     Việc xác định mức phí của các loại phí này cần phải căn cứ vào tình hình thực tế tại mỗi địa phương, do đó quy định về mức thu sẽ do HĐND cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình.

Ngoài ra có thể tham khảo thêm các bài viết:

      Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về các loại chi phí phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

Liên kết tham khảo: