Lao động

Tải mẫu đăng ký nội quy lao động theo bộ luật lao động

Tải mẫu đăng ký nội quy lao động theo bộ luật lao động

MẪU ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG    Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về Nội quy lao động. Dưới đây là mẫu đăng ký nội quy lao động mà doanh nghiệp bạn có thể tham khảo:   TÊN ĐƠN VỊ……………….. Địa chỉ…………………. Điện thoại: ……………..    Số:                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  …….., Ngày ….. tháng ….. năm

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động

Tải mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động

MẪU BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý NỘI QUY LAO ĐỘNG     Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về nội quy lao động của các doanh nghiệp. Một trong những vấn đề cần làm khi xây dựng nội quy lao động là cần lấy ý kiến đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động về vấn đề này. Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động dưới đây:     TÊN ĐƠN VỊ………………… Địa

Xem tiếp »

Tải mẫu bản nội quy lao động theo quy định pháp luật

Tải mẫu bản nội quy lao động theo quy định pháp luật

MẪU BẢN NỘI QUY LAO ĐỘNG     Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về nội quy lao động. Mỗi một doanh nghiệp cần có một nội quy lao động riêng để người lao động chấp hành và tuân thủ theo. Để xây dựng bản nội quy lao động cho doanh nghiệp mình bạn có thể tham khảo qua mẫu bản nội quy lao động dưới đây: TÊN ĐƠN VỊ…………………….. ĐỊA CHỈ………………………… Số điện thoại: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI     Căn cứ theo thông tư số 14/2016/TT-BYT hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Tại phụ lục 3 có quy định về mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Tải mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

TẢI MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG    Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đăng ký đào tạo nghề theo quy định pháp luật

Tải mẫu đơn đăng ký đào tạo nghề theo quy định pháp luật

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO NGHỀ    Căn cứ theo thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT- TTLT-BLĐTBXH-BNN&PTNT-BNV-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 quy định hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”    Cụ thể mẫu đơn đăng ký đào tạo nghề được quy định tại mẫu số

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy đề nghị giám định khả năng lao động

Tải mẫu giấy đề nghị giám định khả năng lao động

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG    Căn cứ theo thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Thông tư này quy định về mẫu giấy đề nghị giám định khả năng lao động cụ thể tại phụ lục 07: MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Tải mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG    Căn cứ theo Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về các chế độ bảo hiểm về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...    Để có thể hưởng chế độ tai nạn lao động cần có xác nhận của cơ quan công an về vụ tai nạn, chính vì thế cần đến biên bản điều tra tai nạn lao động.    Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động dưới đây:  ……(Tên

Xem tiếp »

Tải mẫu khai báo tai nạn lao động

Tải mẫu khai báo tai nạn lao động

MẪU KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG    Căn cứ theo Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về chế độ tai nạn lao động quy định về điều kiện hồ sơ thủ tục để hưởng chế độ tai nạn lao động.    Cụ thể khi bị tai nạn lao động, người lao động cần phải khai báo tai nạn cho người sử dụng lao động. Bạn có thể tham khảo mẫu khai báo tai nạn lao động dưới đây: KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG   Kính gửi:  -

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị giám định tai nạn lao động

Tải mẫu đơn đề nghị giám định tai nạn lao động

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH TAI NẠN LAO ĐỘNG    Căn cứ theo Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về chế độ tai nạn lao động. Để có thể hưởng được chế độ tai nạn lao động thì cần phải đi giám định tai nạn lao động để biết suy giảm khả năng lao động là bao nhiêu. Bạn có thể tham khảo đơn đề nghị giám định tai nạn lao động dưới đây: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »