Lao động

Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------------   ĐƠN XIN THÔI VIỆC   Kính gửi :   ..........................................................................................                       ........................................................................................... Tôi tên

Xem tiếp »

Phiếu giao nhận hồ sơ 607 cấp lại sổ BHXH bị mất hỏng rách

Phiếu giao nhận hồ sơ 607 cấp lại sổ BHXH bị mất hỏng rách

  Phiếu giao nhận hồ sơ 607 Số Hồ sơ: 607/……………/SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------   PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày) 1. Tên cá nhân/đơn vị: …………………………………….. Mã đơn

Xem tiếp »

Nội quy công ty nội quy lao động bản mới nhất

Nội quy công ty nội quy lao động bản mới nhất

Nội quy công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc ------oOo------                                                                                                                                    NỘI QUY LAO ĐỘNG   - Căn cứ Bộ Luật Lao Động năm 2012 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày ..... tháng ..... năm 20....; Luật sửa đổi, bổ sung

Xem tiếp »

Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02/QTT-TNCN Mẫu số: 02/QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) .   /    /2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)    [01] Kỳ tính thuế: Năm ....... (từ tháng …/…

Xem tiếp »

Hướng dẫn tải mẫu giấy nghỉ phép mới nhất – Luật Toàn quốc

Hướng dẫn tải mẫu giấy nghỉ phép mới nhất – Luật Toàn quốc

 Mẫu giấy nghỉ phép TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:       /GNP- … (3)…. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…   GIẤY NGHỈ PHÉP   Xét Đơn xin nghỉ phép ngày.............................................................. của ông

Xem tiếp »

Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02/QTT-TNCN Mẫu 02/QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền công tiền lương. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)    [01]Kỳ tính thuế: Năm 2017 (từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017) [02] Lần

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn xin từ chức mới nhất – Luật Toàn quốc

Tải mẫu đơn xin từ chức mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn xin từ chức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạn phúc ---***---   ĐƠN XIN TỪ CHỨC                  Kính gửi: ..................…………….................................................... ........................................................................................................ Tôi

Xem tiếp »

Mẫu nội quy công ty mới nhất theo quy định – Luật Toàn quốc

Mẫu nội quy công ty mới nhất theo quy định – Luật Toàn quốc

Nội quy công ty Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Số điện thoại: Fax:  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NỘI QUY LAO ĐỘNG  – Căn cứ Bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày ….. tháng ….. năm 20….; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao Động ngày …. tháng ….. năm 20…… và có hiệu lực từ ngày …../…../20…… – Căn cứ

Xem tiếp »

Mẫu 05/kk-tncn mới nhất theo quy định – Luật Toàn Quốc

Mẫu 05/kk-tncn mới nhất theo quy định – Luật Toàn Quốc

Mẫu 05/kk-tncn ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)   [01] Kỳ tính thuế: Tháng……năm….. hoặc Quý………năm ...…… [02] Lần đầu:                                 [03] Bổ sung lần thứ: [04] Tên người nộp

Xem tiếp »

Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương – Luật Toàn quốc

Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương – Luật Toàn quốc

 Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------   ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG                                         Kính gửi: - Ban Giám Đốc công ty                 - Trưởng Phòng Hành chính - Nhân

Xem tiếp »
Trang 1 của 1812345...10...Cuối »