Lao động

Mẫu đơn khiếu nại về chế độ nâng lương cho người lao động

Mẫu đơn khiếu nại về chế độ nâng lương cho người lao động

Đơn khiếu nại về chế độ nâng lương cho người lao động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày… tháng… năm….. ĐƠN KHIẾU NẠI (Về việc…………………..)         Kính gửi: Chánh thanh tra Sở Lao động thương binh xã hội Thành phố…….................. Tên tôi là:……………………………. …………Ngày sinh :………………….................................................................. Hộ khẩu

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Tải mẫu quyết định về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu quyết định về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 959/2015/QĐ-BHXH   BẢO HIỂM XÃ HỘI …........... BẢO HIỂM XÃ HỘI ….......... ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: ... /QĐ-BHXH                             ….., ngày ... tháng ... năm

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tải mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 959/2016/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam   BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM ------------ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------         TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai cung cấp thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tải mẫu tờ khai cung cấp thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai cung cấp thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------         TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Tải mẫu báo cáo hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ……………, ngày …… tháng ……năm 20…… BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TỪ NĂM 20... ĐẾN NĂM 20... Kính gửi: …………………………………………… I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC 1. Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………… 2. Địa chỉ liên lạc:

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……….., ngày …… tháng …… năm 20….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG Kính gửi: ……………………………………. 1. Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………. 2. Địa

Xem tiếp »

Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. BỘ QUỐC PHÒNG BẢO HIỂM XÃ

Xem tiếp »

Mẫu phiếu thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mẫu phiếu thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội

MẪU PHIẾU THANH TOÁN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. BỘ QUỐC PHÒNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Tải phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng do ban công đoàn chấp hành duyệt

Tải phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng do ban công đoàn chấp hành duyệt

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP TNLĐ/BNN HẰNG THÁNG DO BAN CÔNG ĐOÀN CHẤP HÀNH DUYỆT     Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp

Xem tiếp »

Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng

Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP TNLĐ/BNN HẰNG THÁNG    Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng được quy

Xem tiếp »
Trang 1 của 1312345...10...Cuối »