Lao động

Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. BỘ QUỐC PHÒNG BẢO HIỂM XÃ

Xem tiếp »

Mẫu phiếu thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mẫu phiếu thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội

MẪU PHIẾU THANH TOÁN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. BỘ QUỐC PHÒNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Tải phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng do ban công đoàn chấp hành duyệt

Tải phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng do ban công đoàn chấp hành duyệt

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP TNLĐ/BNN HẰNG THÁNG DO BAN CÔNG ĐOÀN CHẤP HÀNH DUYỆT     Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp

Xem tiếp »

Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng

Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP TNLĐ/BNN HẰNG THÁNG    Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng được quy

Xem tiếp »

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Căn cứ Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016)   Liên số 1 Tên cơ sở y tế Mã số cơ sở y tế Số:………../KCB Mẫu số ……

Xem tiếp »

Tải phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Tải phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hằng tháng

MẪU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP HẰNG THÁNG    Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu truy trả trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Tải mẫu phiếu truy trả trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hằng tháng

MẪU PHIẾU TRUY TRẢ TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP HẰNG THÁNG    Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu phiếu truy trả trợ cấp tai nạn lao động bệnh

Xem tiếp »

Tải đơn đề nghị giám định suy giảm khả năng lao động cho thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Tải đơn đề nghị giám định suy giảm khả năng lao động cho thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

  MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CHO THÂN NHÂN HƯỞNG TRỢ CẤP HẰNG THÁNG     Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu đơn đề nghị giám định

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy giới thiệu trả trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định

Tải mẫu giấy giới thiệu trả trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU TRẢ TRỢ CẤP TUẤT HẰNG THÁNG     Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu giấy giới thiệu trả trợ cấp tuất hằng tháng tại mẫu số

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy giới thiệu trả trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Tải mẫu giấy giới thiệu trả trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hằng tháng

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU TRẢ TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP HẰNG THÁNG    Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu giấy giới thiệu trả trợ cấp tai nạn lao

Xem tiếp »
Trang 1 của 1212345...10...Cuối »