Khác

Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------   BIÊN BẢN NGHIỆM THU   - Căn cứ Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thiết bị số [......] ký giữa Công ty Cổ phần [........] và Công ty [........] ngày …/…/…( sau đây gọi là“Hợp đồng số [......]”); - Căn cứ kết quả thực hiện của Công ty [........]. Hôm nay, ngày … tháng … năm …,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định truy nã theo quy định cuả pháp luật

Tải mẫu quyết định truy nã theo quy định cuả pháp luật

Tải mẫu quyết định truy nã       Căn cứ theo Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, có thể hiểu truy nã là một lệnh của cơ quan điều tra ra quyết định để truy tìm xác định vị trí của người vi phạm quy định của pháp luật khi không biết người đó đang ở đâu hoặc trong quá trình phạm tội đã có hành vi lẩn trốn.      Quyết định truy nã có thể được ban hành trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo tiếp nhận viện trợ tài trợ

Tải mẫu thông báo tiếp nhận viện trợ tài trợ

TẢI MẪU THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ TÀI TRỢ TÊN DOANH NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …………. ……………., ngày ….. tháng ….. năm ……..   THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ TÀI TRỢ Kính gửi: [Chú thích: ghi rõ tên phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố] Tên doanh nghiệp [Chú thích: ghi bằng chữ in

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường

Tải mẫu thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường

TẢI MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG TÊN DOANH NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………….. ……….., ngày ….. tháng ….. năm ..…..   THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG Kính gửi: [Chú thích: ghi rõ tên phòng Đăng ký

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh

Tải mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh

TẢI MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Địa Điểm, ngày… tháng… năm… BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH (Năm: ...) Kính gửi: - Bộ Công Thương; - …(tên Bộ ngành quản lý chuyên ngành). Tên Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên trong Giấy phép thành lập) ............. Giấy phép thành lập

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện

Tải mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện

TẢI MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Địa Điểm, ngày… tháng… năm… BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (Năm ..... ) Kính gửi: - … (tên Cơ quan cấp giấy phép); - … (tên Bộ ngành quản lý chuyên ngành). Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm tên Văn phòng đại diện

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Tải mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

TẢI MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN SỞ CÔNG THƯƠNG…/ BAN QUẢN LÝ… -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   Địa Điểm, ngày…tháng…năm… GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Số:…… Cấp lần đầu: ngày …tháng … năm… Điều chỉnh lần thứ:…, ngày

Xem tiếp »

Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan đến quyền tác giả

Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan đến quyền tác giả

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN   Hôm nay, ngày..............tháng..................năm ................. Tại..................................................................................... Chúng tôi gồm: Bên chuyển nhượng (Bên A): Họ và tên/Tên tổ chức:

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ   Hôm nay, ngày..............tháng..................năm ................. Tại..................................................................................... Chúng tôi gồm: Bên chuyển nhượng (Bên A): Họ và tên/Tên tổ chức:

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

TẢI MẪU ĐƠN NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Địa Điểm, ngày… tháng… năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Kính gửi: Bộ Công Thương Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp)

Xem tiếp »