Khác

Tải mẫu thông báo về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Tải mẫu thông báo về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN… PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: …………. ……, ngày…..tháng…..năm……   THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Kính gửi: (Tên hộ kinh doanh) Phòng

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tải mẫu quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN… PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: …………. ……, ngày…..tháng…..năm……   QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

TẢI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN… PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Số: ……………. Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm…… Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm…… 1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Tải mẫu thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔI PHỤC TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ……………………. …., ngày… tháng… năm……   THÔNG BÁO Về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong  Cơ sở dữ liệu quốc gia

Xem tiếp »

Tải mẫu công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tải mẫu công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

TẢI MẪU CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (Áp dụng trong các trường hợp các loại công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khác ngoài các nội dung Phụ lục V-25, V-26 Thông tư này) PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỈNH/THÀNH PHỐ… THÔNG BÁO 1. Tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ........................................................................................... Tên doanh

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Tải mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

TẢI MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ……………………. Mã hồ sơ: ………….. ……, ngày …. tháng …. năm ….   GIẤY BIÊN NHẬN Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về việc doanh nghiệp giải thể

Tải mẫu thông báo về việc doanh nghiệp giải thể

TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ……………………. ……, ngày …. tháng …. năm ….   THÔNG BÁO Về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiến hành cập nhật tình trạng

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp

Tải mẫu thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp

TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ CỦA DOANH NGHIỆP     Ban hành kèm theo thông tư 20/2015 TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

Tải mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ……………………. ……, ngày …. tháng …. năm ….  THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh Phòng Đăng ký kinh

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tải mẫu thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC VI PHẠM CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ……………………. ……, ngày …. tháng …. năm ….   THÔNG BÁO Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc

Xem tiếp »
Trang 1 của 3512345...102030...Cuối »