Khác

Thông tư 34/2013/TT- NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 34/2013/TT- NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 34/2013/TT-NHNN   NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2013/TT-NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH KỲ PHIẾU, TÍN PHIẾU, CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI, TRÁI PHIẾU TRONG NƯỚC CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC

Xem tiếp »

Thông tư 06/2016/TT- NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2014/TT- NHNN

Thông tư 06/2016/TT- NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2014/TT- NHNN

Thông tư 06/2016/TT-NHNN   NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2014/TT-NHNN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ

Xem tiếp »

Thông tư 36/2014/TT- NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 36/2014/TT- NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 36/2014/TT-NHNN   NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật Ngân

Xem tiếp »

Luật Công nghệ thông tin năm 2006

Luật Công nghệ thông tin năm 2006

Luật Công nghệ thông tin năm 2006   QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006) LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG

Xem tiếp »

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 60 của BLHS về án treo

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 60 của BLHS về án treo

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP   HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013   NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 60 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - Căn cứ

Xem tiếp »

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt và giảm hình phạt

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt và giảm hình phạt

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP   HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2007/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007   NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN

Xem tiếp »

Tải Pháp lệnh công an xã năm 2008 – Luật Toàn Quốc

Tải Pháp lệnh công an xã năm 2008 – Luật Toàn Quốc

  Pháp lệnh công an xã  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2008/PL-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008   PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới năm 2018

Tải mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới năm 2018

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI      Ngày 16/7/2018, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017. Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục và biểu mẫu, trong đó có mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  TỜ KHAI THAM

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Tải mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Mẫu số 09/TP-HGTM (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI/CHI NHÁNH  TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Kính gửi: Sở Tư

Xem tiếp »

Mẫu văn bản đề xuất dự án đầu tư- Luật Toàn Quốc

Mẫu văn bản đề xuất dự án đầu tư- Luật Toàn Quốc

Mẫu văn bản đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3: Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư –  Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư) -------------------------------------------------------    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Ngày .... tháng ... năm....) I. TÊN NHÀ ĐẦU

Xem tiếp »
Trang 1 của 7512345...102030...Cuối »