Khác

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 2020

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 2020

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật       Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về

Xem tiếp »

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh 2020

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh 2020

Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh      Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh theo mẫu phụ lục II-19 được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch

Xem tiếp »

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thông báo tạm ngừng kinh doanh      Thông báo tạm ngừng kinh doanh theo phụ lục II-21 được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. PHỤ LỤC

Xem tiếp »

Văn bản thỏa thuận nhập hộ khẩu cho con vào nhà bác ruột

Văn bản thỏa thuận nhập hộ khẩu cho con vào nhà bác ruột

NHẬP HỘ KHẨU CHO CON      Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về văn bản thỏa thuận nhập hộ khẩu cho con vào nhà bác ruột. Văn bản này được áp dụng trong trường hợp người chưa thành niên có nơi cư trú khác nơi cư trú của cha mẹ. Nội dung văn bản thảo thuận cần ghi rõ thông tin nhân thân của cha mẹ và con, sự thỏa thuận của cha mẹ về việc

Xem tiếp »

Tải mẫu đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

Tải mẫu đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

TẢI MẪU ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH  Mẫu số 02/QLGĐ ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014 (1) ……………………. (2) ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:.………/ĐN-(3)……….. ………., ngày ….. tháng ….. năm ………..   ĐỀ NGHỊ Áp dụng biện pháp quản lý

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

Tải mẫu thông báo lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

TẢI MẪU THÔNG BÁO LẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN Mẫu số 04/GDTX ban hành kèm theo  Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014   (1) ……………………. (2) ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:          /TB-(3)……….. ………., ngày ….. tháng ….. năm

Xem tiếp »

Tải mẫu kết quả giáo dục giúp đỡ người được giáo dục tại xã phường thị trấn

Tải mẫu kết quả giáo dục giúp đỡ người được giáo dục tại xã phường thị trấn

TẢI MẪU KẾT QUẢ GIÁO DỤC GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   BÁO CÁO Kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Lần thứ ……………..) Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ………………………………… Tôi là ……………………………… đại diện cho(2) ……………………………………………………. được phân công quản lý,

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH      Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch được quy định tại Điều 34 Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; Dự kiến nội dung đầu tư, quy

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ

Tải mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ

Mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP QUY HOẠCH (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)               Kính gửi:

Xem tiếp »

Tải mẫu lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

Tải mẫu lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

TẢI MẪU LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN Mẫu số 01/GDTX ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014 (1) ……………………. (2) ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:. ………/ĐN-(3)……….. ………., ngày ….. tháng ….. năm ………..   ĐỀ NGHỊ Lập hồ

Xem tiếp »