Hành chính

Tải mẫu trích lục khai tử (bản chính)

Tải mẫu trích lục khai tử (bản chính)

TẢI MẪU TRÍCH LỤC KHAI TỬ …………..………………..…………… ………………..………………….……. ……………..………………….…….(1)  Số:(2) ..... / TLKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       ………, ngày….…tháng ……năm 20…..             TRÍCH LỤC KHAI TỬ Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….……………………..…..……….…… Ngày, tháng, năm sinh:

Xem tiếp »

Mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ hữu

Mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ hữu

 QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU TANG VẬT PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHỦ SỞ HỮU TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Số:.../QĐ-TTTVPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...2, ngày ... tháng ... năm ...   QUYẾT ĐỊNH Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu – Mẫu HK02

Tải mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu –  Mẫu HK02

TẢI MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Mẫu HK02 ban hành  theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014   PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU 2018      Kính gửi: ……………………………. Thông tin về người viết phiếu báo Họ và tên (1): …………………………………..................................... 2.

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

Tải mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NỘP TIỀN PHẠT NHIỀU LẦN TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:.../QĐ-NTPNL ...2, ngày ... tháng ... năm ...   QUYẾT ĐỊNH Về việc nộp tiền phạt nhiều lần Căn cứ Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Quyết định xử

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự cho Thẩm phán

Tải mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự cho Thẩm phán

QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ CHO THẨM PHÁN      Mẫu số 43-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA  ÁN NHÂN DÂN.....(1)    Số: ...../...../QĐST-….. (2)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                      .....,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định vi phạm hành chính

Tải mẫu quyết định vi phạm hành chính

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính      Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính - mẫu quyết định số 02 được ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP. Mẫu này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nếu không thuộc trường hợp: xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức.  CƠ

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính

Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính

Mẫu biên bản vi phạm hành chính     Khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản vi phạm hành chính, đây là thủ tục bắt buộc trong quy trình xử lý vi phạm hành chính. Hiện mẫu biên bản vi phạm hành chính đang được sử dụng là mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP Cơ quan(1)   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập -

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ       Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập được ban hành tại Phụ lục II Nghị định 145/2018/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ (Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập

Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ      Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập được ban hành tại Phụ lục I Nghị định 145/2018/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ (Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ (Dùng cho

Xem tiếp »

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP Mẫu số 02/TSC-ĐA TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:     /….-ĐA …….., ngày …. tháng …. năm

Xem tiếp »
Trang 1 của 3312345...102030...Cuối »