Hành chính

Xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở từ 2020

Xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở từ 2020

Xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở Câu hỏi của bạn về xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở thì bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật từ năm 2020? Tôi xin chân thành cám ơn. Câu trả lời của bạn về xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn

Xem tiếp »

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP      Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính được ban hành ngày 31 tháng 10 năm 21013 và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013. Thông tư này quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan

Xem tiếp »

Khiếu nại hành vi hành chính lần đầu mới nhất

Khiếu nại hành vi hành chính lần đầu mới nhất

Khiếu nại hành vi hành chính lần đầu Câu hỏi của bạn về khiếu nại hành vi hành chính lần đầu      Chào Luật sư, cho tôi hỏi tôi muốn khiếu nại hành vi hành chính lần đầu thì phải làm như thế nào? Câu trả lời của Luật sư về khiếu nại hành vi hành chính lần đầu      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về khiếu nại hành vi hành chính lần đầu, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa

NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP        Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa (BPMC) được quy định một cách chi tiết, rõ ràng hơn so với quy định hiện hành, cụ thể như sau: - Đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật

Xem tiếp »

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu số: 23/CK-TNCN  Mẫu cam kết số 23/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu cam kết được dùng để đề nghị tạm thời chưa áp thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật. Nội dung chi tiết như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT           Kính gửi:  (Tổ chức, cá nhân trả thu

Xem tiếp »

Tải mẫu trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ bản sao

Tải mẫu trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ bản sao

TẢI MẪU TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ BẢN SAO …………..………………..…………… ………………..………………….……. ………………..………………….…….(1)    Số:(2)       /TLCDGH-BS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                   ………, ngày….…tháng ……năm 20….   TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ (BẢN SAO)     Người giám hộ: Họ, chữ đệm,

Xem tiếp »

Quy định pháp luật về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người

Quy định pháp luật về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người

Không có bằng lái xe gây tai nạn chết người Câu hỏi của bạn về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi vấn đề như sau: Em trai tôi chưa có bằng lái xe nhưng lại lấy xe của họ hàng đi gây tai nạn chết người thì em tôi sẽ bị xử phạt như thế nào? Câu trả lời của Luật sư về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo

Tải mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO ………….. (1) Số:……/QĐ- …….(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………(3), ngày……tháng……năm……..   QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tổ chức tôn giáo   …………. (4) Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

Tải mẫu quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1)  Số:…..…/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……(2)……, ngày……tháng……năm……   QUYẾT ĐỊNH Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở   CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN … (1)           Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Tải mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính  không lập biên bản

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHÔNG LẬP BIÊN BẢN TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: …../QĐ-XPVPHC ……., ngày … tháng … năm….   QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC XỬ PHẠT KHÔNG LẬP BIÊN BẢN Căn cứ Điều 56, Điều 68

Xem tiếp »