Hành chính

Tải mẫu quyết định vi phạm hành chính

Tải mẫu quyết định vi phạm hành chính

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính      Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính - mẫu quyết định số 02 được ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP. Mẫu này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nếu không thuộc trường hợp: xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức.  CƠ

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính

Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính

Mẫu biên bản vi phạm hành chính     Khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản vi phạm hành chính, đây là thủ tục bắt buộc trong quy trình xử lý vi phạm hành chính. Hiện mẫu biên bản vi phạm hành chính đang được sử dụng là mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP Cơ quan(1)   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập -

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ       Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập được ban hành tại Phụ lục II Nghị định 145/2018/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ (Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập

Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ      Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập được ban hành tại Phụ lục I Nghị định 145/2018/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ (Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ (Dùng cho

Xem tiếp »

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP Mẫu số 02/TSC-ĐA TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:     /….-ĐA …….., ngày …. tháng …. năm

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công – Luật Toàn Quốc

       Mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công số 01/TSC-BBGN ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN CÔNG Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo thanh quyết toán hóa đơn bán tài sản công

Tải mẫu báo cáo thanh quyết toán hóa đơn bán tài sản công

     Tải mẫu báo cáo thanh quyết toán hóa đơn bán tài sản công số 15/TSC-HĐ ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017   Mẫu số 15/TSC-HĐ TÊN ĐƠN VỊ:……………………   BÁO CÁO THANH, QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN CÔNG Kỳ báo cáo: Từ ngày …/…./……. đến ngày …/…/…… STT KÝ HIỆU SỐ HÓA ĐƠN TỒN KỲ TRƯỚC (số) NHẬP TRONG KỲ (số) XUẤT TRONG KỲ

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công

Tải mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công

     Tải mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công số 16/TSC-HĐ ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017   Mẫu số 16/TSC-HĐ TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ……., ngày ….. tháng …. năm ……..   BÁO CÁO Về việc mất hóa đơn bán tài sản công Tên đơn vị

Xem tiếp »

Tải mẫu văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải mẫu văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

     Tải mẫu văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị số 17a/TSC-QSDĐ ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017   Mẫu số 17a/TSC-QSDĐ CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng mua sắm tài sản đối với trường hợp mua sắm theo cách thức ký thỏa thuận khung

Tải mẫu hợp đồng mua sắm tài sản đối với trường hợp mua sắm theo cách thức ký thỏa thuận khung

     Tải mẫu hợp đồng mua sắm tài sản đối với trường hợp mua sắm theo cách thức ký thỏa thuận khung số 05a/TSC-MSTT ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP   Mẫu số 05a/TSC-MSTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- HỢP ĐỒNG MUA SẮM TÀI SẢN Số:…………. (Áp dụng cho trường hợp mua sắm theo cách thức ký thỏa thuận khung) Căn cứ Luật đấu

Xem tiếp »
Trang 1 của 3312345...102030...Cuối »