Hành chính

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính của pháp luật hiện hành

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính của pháp luật hiện hành

ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Kiến thức của bạn:      Xin luật sư cho tôi biết điều kiện khởi kiện vụ án hành chính bao gồm những gì? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Tố tụng hành chính năm 2015 Nội dung tư vấn: Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính của pháp luật hiện hành. 1. Khởi kiện đúng đối tượng.      Muốn khởi kiện một vụ việc nói chung

Xem tiếp »

Tải luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 mới nhất

Tải luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 mới nhất

Tải luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 mới nhất QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 10/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017   LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Trách nhiệm

Xem tiếp »

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH NGÀNH, NGHỀ CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NỮ TRONG ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; CÔNG DÂN THUỘC DIỆN MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI CHIẾN VÀ VIỆC HUẤN

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội

Tải mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI Mẫu số 8 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  ngày 24 tháng 10 năm 2014)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ĐƠN ĐỀ NGHỊ Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội   Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân……………....................................... Tên tôi là:

Xem tiếp »

Tải mẫu sơ yếu lý lịch áp dụng đối với đối tượng tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội

Tải mẫu sơ yếu lý lịch áp dụng đối với đối tượng tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội

TẢI MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI Mẫu số 9 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  SƠ YẾU LÝ LỊCH  (Áp dụng đối với đối tượng tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội)   Họ và tên (Viết chữ

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy phép về kinh doanh rượu (dùng trong trường hợp cấp lại)

Tải mẫu giấy phép về kinh doanh rượu (dùng trong trường hợp cấp lại)

Mẫu giấy phép về kinh doanh rượu (dùng trong trường hợp cấp lại) được ban hành tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017)   TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:     /                               Hà Nội, ngày ……. tháng … năm ……   GIẤY PHÉP …..(1)…… (Cấp lại lần

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng

Tải mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng

TẢI MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG   TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: .........../BC-......... ............, ngày......tháng.......năm...........   BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Tải mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP   CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../BB-MNPTG     BIÊN BẢN Mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

Tải mẫu biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

Mẫu biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP   CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../BB-NPTG     BIÊN BẢN Niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính* Thi hành

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy đăng ký chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng

Tải mẫu giấy đăng ký chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng

TẢI MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- .........., ngày..........tháng...........năm......... GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1. Tên tổ chức thử

Xem tiếp »
Trang 1 của 2612345...1020...Cuối »