Hành chính

Tải mẫu về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

Tải mẫu về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

MẪU VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BỊ KHIẾU NẠI     Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Mẫu về việc tạm đình chỉ thi hành

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai

Tải mẫu quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI 1. Nội dung biểu mẫu     Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Mẫu quyết định về việc giải quyết

Xem tiếp »

Tải mẫu về việc giải quyết khiếu nại lần đầu trong quyết định hành chính

Tải mẫu về việc giải quyết khiếu nại lần đầu trong quyết định hành chính

MẪU VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU 1. Nội dung biểu mẫu     Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó quyết định về việc giải quyết khiếu

Xem tiếp »

Tải mẫu kết quả xác minh nội dung khiếu nại theo quy định pháp luật

Tải mẫu kết quả xác minh nội dung khiếu nại theo quy định pháp luật

MẪU KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 1. Nội dung biểu mẫu     Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó tại mẫu số 11-KN quy định mẫu kết quả

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản đối thoại trong khiếu nại quyết định hành chính

Tải mẫu biên bản đối thoại trong khiếu nại quyết định hành chính

MẪU BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI TRONG KHIẾU NẠI 1. Nội dung biểu mẫu   Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó tại mẫu số 14-KN quy định mẫu biên bản

Xem tiếp »

Tải mẫu về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

Tải mẫu về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

MẪU VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 1. Nội dung biểu mẫu     Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó tại mẫu số 13-KN

Xem tiếp »

Tải mẫu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật

Tải mẫu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật

MẪU VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 1. Nội dung biểu mẫu    Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Cụ thể mẫu về việc đình chỉ giải quyết khiếu

Xem tiếp »

Tải mẫu đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC

Tải mẫu đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC

MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC CHO DOANH NHÂN APEC 1. Nội dung biểu mẫu    Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư sổ 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam theo quy định pháp luật

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam theo quy định pháp luật

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC VIỆT NAM 1. Nội dung mẫu tờ khai    Căn cứ theo Thông tư 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.Trong đó tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam được quy định tại mẫu NA1:   Ảnh - photo 4x6 cm See notes (2)   Mẫu (Form)NA1 Ban hành kèm theo thông tư

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ

Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LIỆT SĨ      Các anh hùng liệt sĩ có công cao to lớn trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, giành độc lập cho dân tộc. Nhiều người tim kiếm mẫu đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ nhưng còn băn khoăn, bài viết hôm nay của Luật Toàn Quốc sẽ giải đáp vấn đề này mời bạn theo dõi. Mẫu đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »