Hành chính

Tải mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Tải mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả ban hành tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../BB-CCXP     BIÊN BẢN Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả* Thi hành Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Tải mẫu biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Mẫu biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../BB-TGTVPTGPCC     BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề* Thi

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tải mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../BB-CCXP     BIÊN BẢN Cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính* Thi hành Quyết

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản về việc cá nhân tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tải mẫu biên bản về việc cá nhân tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu biên bản về việc cá nhân tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP   CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../BB-KNQĐ     BIÊN BẢN Về việc <cá nhân/tổ chức> vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính* Hôm

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp mới nhất – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp mới nhất – Luật Toàn Quốc

Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp mới nhất được ban hành theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../BB-GTTT     BIÊN BẢN Phiên giải trình trực tiếp Căn cứ Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Biên bản vi phạm hành

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất – Luật Toàn Quốc

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất được quy định ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../BB-VPHC     BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH* Về …………………………………..(2) Hôm nay, hồi.... giờ .... phút, ngày…../……/……… ,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định trưng cầu giám định mới nhất – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu quyết định trưng cầu giám định mới nhất – Luật Toàn Quốc

Mẫu quyết định trưng cầu giám định mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP. CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../QĐ-TCGĐ                                                  (2)…………., ngày …. tháng …. năm……   QUYẾT ĐỊNH Trưng cầu giám định* Căn cứ

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạt hành chính

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạt hành chính

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../QĐ-HBXPVPHC                            (2)…………., ngày …. tháng …. năm……   QUYẾT ĐỊNH Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính* Căn cứ khoản 3

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (1) ……. ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../QĐ-UBND                           (2)…………., ngày …. tháng …. năm……   QUYẾT ĐỊNH Hủy bỏ quyết định áp

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đính chính quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Tải mẫu quyết định đính chính quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Mẫu quyết định đính chính quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (1) …… ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../QĐ-UBND                            (2)…………., ngày …. tháng …. năm……   QUYẾT ĐỊNH Đính chính quyết

Xem tiếp »
Trang 1 của 2512345...1020...Cuối »