Đất đai

Tải mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa

Tải mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa

MẪU THÔNG BÁO KHÔNG TIẾP NHẬN BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG       Mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ ỦY BAN NHÂN DÂN (cấp xã, phường, thị trấn) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

Tải mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

BẢNG KÊ KHAI DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP      Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP      Chi tiết biểu mẫu như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem tiếp »

Tải mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Tải mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

     Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- …….., ngày …. tháng …. năm ……. BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA        Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị

Xem tiếp »

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2020

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2020

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Câu hỏi của bạn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất      Thưa Luật sư! Cho tôi hỏi hiện nay tôi có một mảnh đất muốn chuyển nhượng cho người khác thì cần những điều kiện gì và các khoản tiền phải đóng khi chuyển nhượng là bao nhiêu?  Câu trả lời của Luật sư về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn

Xem tiếp »

Danh mục các hợp đồng đã đăng ký thế chấp

Danh mục các hợp đồng đã đăng ký thế chấp

Danh mục các hợp đồng đã đăng ký thế chấp          Danh mục các hợp đồng đã đăng ký thế chấp theo mấu số 08/DMHĐTC ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTP quy định về việc đăng ký thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Hợp

Xem tiếp »

Văn bản thông báo tạm dừng việc thế chấp

Văn bản thông báo tạm dừng việc thế chấp

Văn bản thông báo tạm dừng việc thế chấp      Văn bản thông báo tạm dừng việc thế chấp theo mẫu số 10/VBTB ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTP quy định về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Cụ thể mẫu văn bản thông báo

Xem tiếp »

Sổ đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Sổ đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Sổ đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai      Sổ đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai theo mẫu 09/SĐKTL ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTP quy định về việc đăng ký thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.Thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn

Xem tiếp »

Mẫu trang bổ sung về tài sản thế chấp

Mẫu trang bổ sung về tài sản thế chấp

Mẫu trang bổ sung về tài sản thế chấp      Mẫu trang bổ sung về tài sản thế chấp theo mẫu 07/BSTS được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTP quy định về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tài sản thế chấp gồm: Giấy chứng

Xem tiếp »

Trang bổ sung về các bên thế chấp

Trang bổ sung về các bên thế chấp

Trang bổ sung về các bên thế chấp      Trang bổ sung về các bên thế chấp theo mẫu số 06/BSCB ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTP quy định về việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Thông tin về bên thế chấp là cá nhân gồm: Họ tên,

Xem tiếp »

Phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp 2020

Phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp 2020

Phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp      Phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp theo mẫu số 04/XDK ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTP quy định về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Cụ thể mẫu phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế

Xem tiếp »