Đất đai

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------  ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ...............................            - Ủy ban nhân dân quận/huyện ......................................                  - Văn phòng đăng ký đất đai

Xem tiếp »

Khởi kiện tranh chấp đất đai ở nhiều nơi theo quy định pháp luật

Khởi kiện tranh chấp đất đai ở nhiều nơi theo quy định pháp luật

KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Ở NHIỀU NƠI Kiến thức của bạn:      Khởi kiện tranh chấp đất đai ở nhiều nơi Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Luật tố tụng dân sự 2015 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Nội dung kiến thức về khởi kiện tranh chấp đất đai ở nhiều nơi 1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai ở nhiều nơi      Căn cứ

Xem tiếp »

Mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc số 07 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN ... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ....                                   ..., ngày..... tháng .....năm ....   QUYẾT ĐỊNH Về việc

Xem tiếp »

Mẫu đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TRÌNH BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………...      Tôi tên là: …………………………………………………………………………………      Sinh ngày……. tháng …….Năm .............Tại………………………………………      Nghề nghiệp: …………………………………………………………………..................  

Xem tiếp »

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở tái định cư hoặc thuê, thuê mua

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở tái định cư hoặc thuê, thuê mua

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ      Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư được quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và nghị định 99/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------  ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ

Xem tiếp »

Thẩm quyền Tòa án giải quyết tranh chấp đất đai ở nhiều nơi

Thẩm quyền Tòa án giải quyết tranh chấp đất đai ở nhiều nơi

THẨM QUYỀN TÒA ÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Kiến thức của bạn:  Thẩm quyền Tòa án giải quyết tranh chấp đất đai   Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Nội dung kiến thức về Thẩm quyền Tòa án giải quyết tranh chấp đất đai   1. Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ      Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Tố tụng

Xem tiếp »

Mẫu số 03b đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Mẫu số 03b đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT      Mẫu số 3b là đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất hoặc thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thẩm định đồng thời cả hai. Mẫu số 03b được ban hành kèm theo thông tư 33/2017/TT-BTNMT bổ sung vào thông tư 30/2014/TT-BTNMT về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. CỘNG

Xem tiếp »

Mẫu đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai -Luật toàn quốc

Mẫu đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai -Luật toàn quốc

ĐƠN KIẾN NGHỊ VỀ HÀNH VI LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc ------*------                                                               ……, ngày …. tháng …. năm 20….   ĐƠN KIẾN NGHỊ ( V/v: Xử lý hành vi lấn chiếm đất đai) Kính gửi: Ủy ban nhân dân Xã(1)....................Huyện (2)............... ..Tỉnh (3).............. Tên tôi

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại ban hành kèm theo Thông tư số 27 /2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI      Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI      Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện

Xem tiếp »
Trang 1 của 1612345...10...Cuối »