Dân sự

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

MIỄN GIẢM CHI PHÍ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN      Mẫu số D08-THADS đơn đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án dân sự

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN      Mẫu số D10-THADS đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc xác

Xem tiếp »

Đơn đề nghị định giá lại tài sản trong thi hành án dân sự

Đơn đề nghị định giá lại tài sản trong thi hành án dân sự

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN      Mẫu số D06-THADS đơn đề nghị về việc định giá lại tài sản được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.                                                                                                               

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên trong thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên trong thi hành án dân sự

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CHẤP HÀNH VIÊN      Mẫu số D05-THADS đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc thay đổi Chấp

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị nhận tài sản để trừ tiền thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị nhận tài sản để trừ tiền thi hành án dân sự

NHẬN TÀI SẢN ĐỂ TRỪ TIỀN THI HÀNH ÁN      Mẫu số D09-THADS đơn đề nghị nhận tài sản để trừ tiền thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án dân sự

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM PHÍ THI HÀNH ÁN      Mẫu số D07-THADS đơn đề nghị về việc miễn, giảm phí thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.                                                                                                   

Xem tiếp »

Chia tài sản thừa kế khi người chết không để lại di chúc

Chia tài sản thừa kế khi người chết không để lại di chúc

CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ Câu hỏi của bạn:       Em chào các anh chị. Em có câu hỏi này muốn nhờ anh chị tư vấn cho em. Đất của người đã mất mà không để lại di chúc thì ai là người được thừa hưởng. Người đã mất không có chồng nhưng có nhận một người con nuôi. Vậy người con nuôi đó có được quyền thừa kế mảnh đất này không? Câu trả lời của Luật sư:     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin

Xem tiếp »

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự ban hành mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự ban hành mới nhất

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ      Mẫu số D04-THADS đơn yêu cầu thi hành án dân sự được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.                                                                                                                         

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định trưng cầu giám định lại

Tải mẫu quyết định trưng cầu giám định lại

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH LẠI ............................... ..............................   Mẫu số: 154 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: .....................   ............, ngày ........... tháng ........... năm...........   QUYẾT ĐỊNH

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy chứng nhận số nhà theo quy định của pháp luật

Tải mẫu giấy chứng nhận số nhà theo quy định của pháp luật

GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ      Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Quy chế này quy định về đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng, cấp giấy chứng nhận số nhà, bảo trì biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI UBND QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ…(1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »
Trang 1 của 1712345...10...Cuối »