Dân sự

Tải mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Tải mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng quy định tại Thông tư 05/2015-TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG                                                                                                 ....., ngày ...... tháng ..... năm .....      

Xem tiếp »

Tải mẫu văn bản thỏa thuận liên danh – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu văn bản thỏa thuận liên danh – Luật Toàn Quốc

Mẫu văn bản thỏa thuận liên danh ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)                                                                                                                          

Xem tiếp »

Tải mẫu Giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu Giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu – Luật Toàn Quốc

Mẫu Giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN (1) Hôm nay, ngày ......... tháng ....... năm ........, tại ..................................... Tôi là

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn dự thầu theo quy định mới nhất – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu đơn dự thầu theo quy định mới nhất – Luật Toàn Quốc

Mẫu đơn dự thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ĐƠN DỰ THẦU (1) (Áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng) Ngày ....... tháng ...... năm

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát

Tải mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát

Mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP  (1)............................... (2)............................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:       /QĐ-........(3)                                              ………, ngày … tháng … năm……   QUYẾT

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay theo quy định pháp luật

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay theo quy định pháp luật

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY     Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng vay. Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Khi hai bên trả cho nhau quyền và

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng ủy quyền thụ ủy công chứng hai nơi

Tải mẫu hợp đồng ủy quyền thụ ủy công chứng hai nơi

Mẫu hợp đồng ủy quyền thụ ủy công chứng hai nơi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm......, tại …………………để ký Hợp đồng này: BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A): Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày .................. và vợ là

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng ủy quyền cho nhà chung cư chưa có sổ đỏ

Tải mẫu hợp đồng ủy quyền cho nhà chung cư chưa có sổ đỏ

Mẫu hợp đồng ủy quyền cho nhà chung cư chưa có sổ đỏ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN  Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm......, tại trụ sở ………………………………., chúng tôi gồm có: BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A): Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng ủy quyền tham gia xét xử tại Tòa án mới nhất

Tải mẫu hợp đồng ủy quyền tham gia xét xử tại Tòa án mới nhất

Mẫu hợp đồng ủy quyền tham gia xét xử tại Tòa án CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm 2010, tại trụ sở …………………………….., chúng tôi gồm có: BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A): Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ

Tải mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ

TẢI MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ      Thông tư 08/2010 TT-BTP ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2010 hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch; đối tượng sử dụng; hướng dẫn sử dụng và quản lý mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch, trong đó có quy định cụ thể về mẫu tiếp nhận hồ sơ cụ thể như sau: CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Xem tiếp »
Trang 1 của 712345...Cuối »