Dân sự

Tải mẫu báo cáo theo dõi đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế

Tải mẫu báo cáo theo dõi đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế

TẢI MẪU BÁO CÁO THEO DÕI ĐÁNH GIÁ TRẺ EM ĐƯỢC NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ ỦY BAN NHÂN DÂN/CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------  Số......../BC ............., ngày ... ... ... tháng... ..... năm ........   BÁO CÁO Theo dõi, đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế 1. Thông tin về

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo xác minh cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế

Tải mẫu báo cáo xác minh cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế

TẢI MẪU BÁO CÁO XÁC MINH CÁ NHÂN GIA ĐÌNH NHẬN CHĂM  SÓC THAY THẾ       Mẫu báo cáo xác minh cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế được ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em về các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ; hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đăng ký nhận chăm sóc thay thế

Tải mẫu đơn đăng ký nhận chăm sóc thay thế

TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ........................ Tên tôi là (Viết chữ in hoa):........................................................................ Ngày/tháng/năm sinh: .../.../...Giới tính: …...Dân tộc:

Xem tiếp »

Tải mẫu kế hoạch hỗ trợ can thiệp trường hợp trẻ em bị xâm hại

Tải mẫu kế hoạch hỗ trợ can thiệp trường hợp trẻ em bị xâm hại

TẢI MẪU KẾ HOẠCH HỖ TRỢ CAN THIỆP TRƯỜNG HỢP TRẺ EM BỊ XÂM HẠI ỦY BAN NHÂN DÂN xã/phường/thị trấn... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------   ………, ngày … tháng … năm 20…   KẾ HOẠCH HỖ TRỢ CAN THIỆP (Trường hợp trẻ em bị xâm hại/nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi) 1. Mục tiêu - Các tổn hại của

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em

Tải mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em

TẢI MẪU BÁO CÁO TIẾP NHẬN THÔNG TIN TRẺ EM TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN THÔNG TIN …(1)… ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:…../BC-(2) …(3)…, ngày … tháng … năm 20…   BÁO CÁO TIẾP NHẬN THÔNG TIN TRẺ EM…..(4).... A. Thông tin chung 1. Nguồn nhận thông tin Thông qua (điện thoại/gặp trực

Xem tiếp »

Tải mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Tải mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng quy định tại Thông tư 05/2015-TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG                                                                                                 ....., ngày ...... tháng ..... năm .....      

Xem tiếp »

Tải mẫu văn bản thỏa thuận liên danh – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu văn bản thỏa thuận liên danh – Luật Toàn Quốc

Mẫu văn bản thỏa thuận liên danh ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)                                                                                                                          

Xem tiếp »

Tải mẫu Giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu Giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu – Luật Toàn Quốc

Mẫu Giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN (1) Hôm nay, ngày ......... tháng ....... năm ........, tại ..................................... Tôi là

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn dự thầu theo quy định mới nhất – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu đơn dự thầu theo quy định mới nhất – Luật Toàn Quốc

Mẫu đơn dự thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ĐƠN DỰ THẦU (1) (Áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng) Ngày ....... tháng ...... năm

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát

Tải mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát

Mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP  (1)............................... (2)............................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:       /QĐ-........(3)                                              ………, ngày … tháng … năm……   QUYẾT

Xem tiếp »
Trang 1 của 812345...Cuối »