Dân sự

Tải mẫu giấy chứng nhận số nhà theo quy định của pháp luật

Tải mẫu giấy chứng nhận số nhà theo quy định của pháp luật

GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ      Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Quy chế này quy định về đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng, cấp giấy chứng nhận số nhà, bảo trì biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI UBND QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ…(1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai đăng ký nhà và gắn số, gắn biển số nhà

Tải mẫu tờ khai đăng ký nhà và gắn số, gắn biển số nhà

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÀ VÀ GẮN SỐ, GẮN BIỂN SỐ NHÀ Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2014. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------   TỜ KÊ KHAI ĐĂNG KÝ NHÀ VÀ ĐÁNH SỐ, GẮN BIỂN SỐ NHÀ Kính gửi: UBND phường, xã, thị trấn……………… 1. Phần tự kê khai: Họ và tên chủ sử dụng nhà

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Tải mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính Đơn vị: ........................................................ Bộ phận: ..................................................... Mẫu số 01 - VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) PHIẾU NHẬP KHO   Ngày......tháng......năm........ Số:

Xem tiếp »

Tải nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Tải nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Tải nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Nội dung: Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2011/NĐ-CP                                                            Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Nội dung:  thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Xem tiếp »

Tải thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tải thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tải thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn phụ cấp thâm niên nhà giáo Nội dung thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn phụ cấp thâm niên nhà giáo như sau:  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Tải mẫu đơn đề nghị giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Mẫu đơn đề nghị giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn ban hành kèm theo Thông tư số: 20 /2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------   ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG                   Kính gửi:

Xem tiếp »

Tải mẫu kế hoạch sử dụng rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

Tải mẫu kế hoạch sử dụng rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

Mẫu Kế hoạch sử dụng rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số: 20 /2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn KẾ HOẠCH SỬ DỤNG RỪNG I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1. Vị trí khu rừng: Diện tích ............................ ha, Thuộc Khoảnh, ........................... lô ..................... Các mặt tiếp giáp

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị thuê rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

Tải mẫu đơn đề nghị thuê rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

Mẫu đơn đề nghị thuê rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số: 20 /2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ RỪNG                       Kính gửi:

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

Tải mẫu đơn đề nghị giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

Mẫu đơn đề nghị giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số: 20 /2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG                     Kính gửi:

Xem tiếp »
Trang 1 của 1612345...10...Cuối »