Dân sự

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Kiến thức của bạn:      Những căn cứ nào phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng      1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng      Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CÔNG DÂN      Ban hành kèm theo Nghị định 13/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ……….., ngày….tháng…..năm…… PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN (Dành cho công dân) Kính

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hoàn trả mới nhất theo quy định của pháp luật

Tải mẫu quyết định hoàn trả mới nhất theo quy định của pháp luật

QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ Mẫu 21/BTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   Số:…../QĐ-…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       ……(2)…, ngày … tháng … năm……… QUYẾT ĐỊNH Hoàn trả CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

Tải mẫu biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

BIÊN BẢN TRẢ LỜI THÔNG BÁO TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤC HỒI DANH DỰ Mẫu 18/BTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BIÊN BẢN Trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự Hôm nay, vào hồi ...giờ....phút ngày .... / ...../ ......, tại........................., chúng

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

Tải mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤC HỒI DANH DỰ Mẫu 17/BTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   Số:…../TB-…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          …(2)…, ngày … tháng … năm……   THÔNG BÁO Về việc tổ

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường

Tải mẫu quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG Mẫu 16/BTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   Số:…../QĐ-…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             ……(2)…, ngày … tháng … năm……    QUYẾT ĐỊNH Đình chỉ giải quyết

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định giải quyết bồi thường

Tải mẫu quyết định giải quyết bồi thường

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG Mẫu 09/BTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   Số:…../QĐ-…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     …(2)…, ngày … tháng … năm… QUYẾT ĐỊNH Giải quyết bồi

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo xác minh thiệt hại

Tải mẫu báo cáo xác minh thiệt hại

BÁO CÁO XÁC MINH THIỆT HẠI Mẫu 07/BTNN  (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       ……(1)…, ngày … tháng … năm……… BÁO CÁO Xác minh thiệt hại Căn cứ Điều 45

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hoãn giải quyết bồi thường

Tải mẫu quyết định hoãn giải quyết bồi thường

QUYẾT ĐỊNH HOÃN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG Mẫu 13/BTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   Số:…../QĐ-…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    ……(2)…, ngày … tháng … năm……… QUYẾT ĐỊNH Hoãn giải quyết bồi

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường

Tải mẫu quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường

QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG Mẫu 14/BTNN  (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   Số:…../QĐ-…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ……(2)…, ngày … tháng … năm………     QUYẾT ĐỊNH Tiếp tục

Xem tiếp »
Trang 1 của 1812345...10...Cuối »