Dân sự

Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ….., ngày ….. tháng ….. năm ……   ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp) Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại ....................................

Xem tiếp »

Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp

Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- ......................, ngày.......tháng.......năm....... ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) Kính gửi:

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Tải mẫu quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

MẪU QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM      Mẫu quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 88-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số:..../.......(1)/KN-DS               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

Tải mẫu thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

MẪU THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VĂN BẢN THÔNG BÁO PHÁT HIỆN VI PHẠM      Mẫu thông báo giải quyết thông báo phát hiện vi phạm số 87-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1)  Số: ...../TB-TA                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập - Tự

Xem tiếp »

Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1) (Số: ……………./HĐTCQSDĐ&TSGLVĐ)   Hôm nay, ngày …. tháng …… năm …, Tại ………………………………………………… Chúng tôi gồm có: BÊN THẾ CHẤP (BÊN A): a) Trường hợp là cá nhân: Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:……………………… CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………………………. Hộ khẩu:

Xem tiếp »

Mẫu Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

Mẫu Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM   Tại Phòng Công chứng số ................................................................ (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi là: Bên cho vay (sau đây gọi là Bên A): Ông (Bà):…………………………………………………..…………………………………………………. Sinh

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản nghị án

Tải mẫu biên bản nghị án

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN      Mẫu số 51-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13  tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN.....(1)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     BIÊN BẢN NGHỊ ÁN Vào hồi... giờ...phút, ngày...

Xem tiếp »

Tải biên bản dân sự sơ thẩm

Tải biên bản dân sự sơ thẩm

BIÊN BẢN DÂN SỰ SƠ THẨM      Mẫu số 52 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN.............(1) Bản án số:(2)........../........../.......... Ngày:(3) ..........-..........-................ V/v tranh chấp(4).......................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm

Tải mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM         Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm số 85-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1)  Số: ...../GXN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hoãn phiên tòa

Tải mẫu quyết định hoãn phiên tòa

QUYẾT ĐỊNH HOÃN PHIÊN TÒA      Mẫu số 49-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TOÀ ÁN NHÂN DÂN..... (1) Số:...../...../QĐST-…. (2)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                            ............., ngày ... tháng ...

Xem tiếp »
Trang 1 của 3212345...102030...Cuối »