Biểu mẫu

Tải mẫu biên bản giao nhận khoán rừng, vườn cây, mặt nước

Tải mẫu biên bản giao nhận khoán rừng, vườn cây, mặt nước

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KHOÁN RỪNG      Mẫu biên bản giao nhận khoán rừng, vườn cây, mặt nước được ban hành kèm theo nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng khoán rừng

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng khoán rừng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KHOÁN RỪNG      Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng khoán rừng mẫu số 06 được ban hành kèm theo nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước. TÊN TỔ CHỨC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn xin từ chức mới nhất – Luật Toàn quốc

Tải mẫu đơn xin từ chức mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn xin từ chức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạn phúc ---***---   ĐƠN XIN TỪ CHỨC                  Kính gửi: ..................…………….................................................... ........................................................................................................ Tôi

Xem tiếp »

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo tài sản của người khác – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo tài sản của người khác – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc               ..........., ngày …..tháng……..năm 20… ĐƠN TỐ CÁO (Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …………………..) Kính gửi:          CÔNG AN QUẬN/HUYỆN ..........................                          VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ......................... Họ và tên tôi: ……………………………….……     Sinh

Xem tiếp »

Mẫu nội quy công ty mới nhất theo quy định – Luật Toàn quốc

Mẫu nội quy công ty mới nhất theo quy định – Luật Toàn quốc

Nội quy công ty Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Số điện thoại: Fax:  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NỘI QUY LAO ĐỘNG  – Căn cứ Bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày ….. tháng ….. năm 20….; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao Động ngày …. tháng ….. năm 20…… và có hiệu lực từ ngày …../…../20…… – Căn cứ

Xem tiếp »

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp- Luật Toàn Quốc

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp- Luật Toàn Quốc

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Luật Toàn Quốc cung cấp mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thục hiện điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng cho mượn nhà mới nhất – Luật Toàn quốc

Tải mẫu hợp đồng cho mượn nhà mới nhất – Luật Toàn quốc

Hợp đồng cho mượn nhà HỢP  ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở (Số: ……………./HĐCMNO)   Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …., Tại: ………………………………………….Chúng tôi gồm có: BÊN CHO MƯỢN: (Bên A) a) Trường hợp là cá nhân: Ông/bà: ……………………………………………………………….. Năm sinh: …………………………… CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………………………….. Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………… Địa

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng tài trợ mới nhất – Luật Toàn quốc

Tải mẫu hợp đồng tài trợ mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu hợp đồng tài trợ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ              Số:......./HĐTT                      “....................”   - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2015. - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch

Tải mẫu tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH Kính gửi: (1)...................................................................................... Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ......................................................................................... Nơi cư trú:

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

Tải mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI Kính gửi: (1)...................................................................................... Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .................................................................................... Nơi cư trú:

Xem tiếp »
Trang 1 của 17412345...102030...Cuối »